Kuvendi i Shqipërisë, vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” , vendimit të Byrosë nr.52, “Për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 (i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreu II, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin për 1 (një) vend të lirë pune, në shërbimin civil të Kuvendit të Shqipërisë në pozicionin:

  • Këshilltar jurist, në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUNBASHKENGJITUR: Njoftim pune këshilltar përafrimi