Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, pikave 8 dhe 9, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele” për konkursin e shpallur për pozicionin, “specialist”, në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

 

 

Kandidatia që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele” për konkursin e shpallur për pozicionin, “specialist”, në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë, për konkursin e datës 02.03.2023 është si më poshtë:

 

 

1. Znj. Alda Marku