Kuvendi i Shqipërisë – “Specialist informatike”, në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit

NJOFTIM PËR VEND PUNE

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist informatike”, në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit..

 1. Paga është e kategorisë III-b.
 2. b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:
 • Të mbikqyrë dhe të mirëmbajë punët ditore të rrjetit, ku përfshihet: mirëmbajtja dhe administrimin e internet/intranet, back-up, mbrojtjen nga viruset, e-mail, dhe sigurisë së rrjetit.
 • Të planifikojë, të zhvillojë dhe të bëjë kërkime për implementimin e gjithë skemës së sistemit LAN/WAN, përfshirë specifikimet për software, upgrades, konfigurimin dhe mundësitë e zgjerimit për sistemet dhe të inkurajojë trajnimin e mëtejshëm të personelit në fushën e teknologjisë së informacionit.Të monitorojë dhe diagnostifikojë nivelin e sistemit të network –ut për performancën, aksesueshmërinë dhe sigurinë.
 • Të instalojë, upgrade, dhe konfigurojë pajisjet e rrjetit routers, switches dhe hubs.
 • Të mirëmbajë dhe administroje faqen WEB.
 • Të ruajë, krijojë dhe fshij i llogaritë e përdoruesve sipas kërkesave, dhe të ofrojë sigurinë e rrjetit.
 • Të bëjë back-up dhe recovery të sistemeve.
 • Të bëjë instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e serverave.
 • Të bëjë instalimin e programeve të sistemeve operative për kompjuterët klient.
 • Të administrojë pjesën software  të sistemit elektronik të votimit, kryesisht problemet me database dhe upgrade të programeve.
 • Të ofrojë asistencë teknike për përdoruesit e sistemeve informatike të Kuvendit.
 • Të punojë për implementimin e programeve të reja në ndihmë të administratës së Kuvendit.
 1. c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:
 • të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;
 • të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Profesional / Shkencor, në Informatikë/Inxhinieri informatike, me shkëputje nga puna.
 • Të këtë njohuri për:
 • Protokollet e komunikimit në rrjet si TCP/IP, NetBIOS, Netbeui,
 • Ethernet, Token rings.
 • Shërbimet dhe serviset e rrjetit TCP/IP, Active Directory, Group policy, DNS, WINS, DHCP, VPN, IAS, Terminal Services, Routing and Remote Access.
 • Windows server 2000 – Windows server 2012
 • Sistemet e Operimit, kryesisht Microsoft si windows XP, Win 7, Win 8,
 • Firewall dhe antiviruset.
 • Të përgjithshme për database, kryesisht mbi SQL server,
 • Microsoft Exchange, Sharepoint, File server, print server, IIS Servers.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese.
 • Të jetë i aftë për punën në grup.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive si dhe formularin 6 mujor, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2019.

 1. d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 16.09.2019
 2. dh) Në datën, 09.2019 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 1. e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 09.2019 në mjediset e Kuvendit, në orën 10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

 1. f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, dhe do të njoftohen brenda 24 oreve për rezultatet.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë (dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë:  20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

-Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga njoftimi individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 1. g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 30 shtator 2019

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 042278 270 dhe ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

 

 

 

 

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist informatike”, në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

Paga është e kategorisë III-b.

 1. a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.
 2. b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 1. c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të mbikqyrë dhe të mirëmbajë punët ditore të rrjetit, ku përfshihet: mirëmbajtja dhe administrimin e internet/intranet, back-up, mbrojtjen nga viruset, e-mail, dhe sigurisë së rrjetit.
 • Të planifikojë, të zhvillojë dhe të bëjë kërkime për implementimin e gjithë skemës së sistemit LAN/WAN, përfshirë specifikimet për software, upgrades, konfigurimin dhe mundësitë e zgjerimit për sistemet dhe të inkurajojë trajnimin e mëtejshëm të personelit në fushën e teknologjisë së informacionit.Të monitorojë dhe diagnostifikojë nivelin e sistemit të network –ut për performancën, aksesueshmërinë dhe sigurinë.
 • Të instalojë, upgrade, dhe konfigurojë pajisjet e rrjetit routers, switches dhe hubs.
 • Të mirëmbajë dhe administroje faqen WEB.
 • Të ruajë, krijojë dhe fshij i llogaritë e përdoruesve sipas kërkesave, dhe të ofrojë sigurinë e rrjetit.
 • Të bëjë back-up dhe recovery të sistemeve.Të bëjë instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e serverave.
 • Të bëjë instalimin e programeve të sistemeve operative për kompjuterët klient.
 • Të administrojë pjesën software  të sistemit elektronik të votimit, kryesisht problemet me database dhe upgrade të programeve.
 • Të ofrojë asistencë teknike për përdoruesit e sistemeve informatike të Kuvendit.
 • Të punojë për implementimin e programeve të reja në ndihmë të administratës së Kuvendit.
 1. dh) Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;
 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Profesional / Shkencor, në Informatikë/Inxhinieri informatike, me shkëputje nga puna.
 • Të këtë njohuri për:
 • Protokollet e komunikimit në rrjet si TCP/IP, NetBIOS, Netbeui,
 • Ethernet, Token rings.
 • Shërbimet dhe serviset e rrjetit TCP/IP, Active Directory, Group policy, DNS, WINS, DHCP, VPN, IAS, Terminal Services, Routing and Remote Access.
 • Windows server 2000 – Windows server 2012
 • Sistemet e Operimit, kryesisht Microsoft si windows XP, Win 7, Win 8,
 • Firewall dhe antiviruset.
 • Të përgjithshme për database, kryesisht mbi SQL server,
 • Microsoft Exchange, Sharepoint, File server, print server, IIS Servers.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese.
 • Të jetë i aftë për punën në grup.
 1. e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 20.09.2019

 1. f) Në datën 10.2019 të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 1. g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim do të bëhet në datën 14.10.2019 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

 1. h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit – 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë – 25 pikë dhe testimi me shkrim – 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet edhe për vlerësimin e jetëshkrimit.

 1. i) Pikët që kandidatët do të marrin nga vlerësimi i testit me shkrim dhe nga vlerësimi i jetëshkrimit, do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.
 2. j) Ankesat nga kandidatët do të paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi indidual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

Nëse kandidati merr mbi 45 pikë nga vlerësimi i testit me shkrim dhe nga vlerësimi i jetëshkrimit, kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë që do të zhvillohet në datën 22.10.2019.

Ankesat nga kandidatët për intervistën me gojë, do të paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi indidual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 1. k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 29.10.2019 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.