Kuvendi i Shqipërisë SHPALLJE FITUESI

Kuvendi i Shqipërisë SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, si dhe vendimit të byrosë me Nr. 48, datë 13.05.2020 “Për hapjen e procedures së pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë Shërbimit Civil”, për konkursin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit, po ju përcjellim listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit është si më poshtë;

 

  1. Z. Dritan Kaloshi