KUVENDI I SHQIPERISE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, neni 32, VKM-së me nr.118,
datë 05.03.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të
marrëdhënieve në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të
TND-së”, kreu VIII, po ju përcjellim emrin e kandidates fituese për konkursin në pozicionin

  • Drejtor i përgjithshëm në Shërbimin e Integrimit Evropian, si më poshtë vijon:
    1. Znj. Julia Çela me 95 pikë