Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje Fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV
“Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit
25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, pikave 8
dhe 9, për konkursin e shpallur për pozicionin, “specialist” në Shërbimin e Protokollit, pranë
Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës
24.01.2024, nuk është paraqitur asnjë kandidatë.
Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”