Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, pikave 8 dhe 9, për konkursin e shpallur për pozicionin, “specialist për çështjet valutore”, në Sektorin e Financës, pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 22.11.2023, nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”