Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 ( i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II, pika 9, po ju përcjellim emrin e kandidatit që do të vazhdojë konkurrimin për pozicionin,“specialist”, në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë

 

Kandidati që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist”, në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë për konkursin e datës 24.02.2023 është si më poshtë vijon:

 

 

1. Z. Antonios Lumezi