Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, “shef sektori”, në Shërbimin e Edukimit Qytetar brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 25.01.2023 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në Detyrë”

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, pikave 8 dhe 9, për konkursin e shpallur për pozicionin, “specialist”, në Shërbimin e Edukimit Qytetar brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 25.01.2023, nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”.