Kuvendi i Shqipërisë – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 lista e kandidatëve që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin:

  • “specialist i protokollit” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

Kandidatët që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist i protokollit” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë janë:

1.Flavuia DJALOSHI
2.Senada ÇELEPIJA
3.Stefania HARIZI