Kuvendi i Shqipërisë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndyshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën
e administratës së Kuvendit”, datë 26.06.2023, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, pika 11 dhe 13, po ju përcjellim emrin e kandidatit që do të vazhdojë konkurimin me
procedurën, “Lëvizja paralele”, për konkursin, në pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin Teknik
të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, pranë Shërbimit të Integrimit Europian.

Kandidati që do tëvazhdojë konkurimin me procedurën, “Lëvizja paralele”, për konkursin, në
pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian,
pranë Shërbimit të Integrimit Evropian është si më poshtë vijon:  Z. Altin Fuga

Kandidati që do të vazhdojë konkurimin me procedurën, “Lëvizja paralele”, për konkursin, në
pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet Evropiane, pranë
Shërbimit të Integrimit Evropian është si më poshtë vijon:  Z. Altin Fuga