KUVEND, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

Në Administratën e tij ka  vende të lirë pune, në pozicionet:

  • “Shef Sektori” në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës
  • Drejtor i Shërbimit të Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit Legjislativ.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Për_publikim_ne_faqen_tuaj