KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TË LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 4 (katër) vendeve vakante në pozicionet:

– 3 (tre) Auditues në Departamentet e Auditimit;

– 1 (një) Auditues në Drejtorinë e Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit;

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim_vende_te_lira_4_Auditues_