KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 32, Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendit vakant,

“Drejtor i Departamentit Juridik”

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Njoftim_Drejtor_Dep_Juridik