KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL NGRITJE NË DETYRË

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 1 (një) vendi vakant “Kryeauditues në Departamentin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit”.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_Kryeauditues_IT