KONTROLLI I LARTE I SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Kontrolli i Lartë i Shtetit njofton se Komiteti i Pranimit Për Ngritje në Detyrë, bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe në VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

VENDOSI:

Për pozicionin “Kryeauditues në Departamentin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit”, të shpallë fitues kandidatin,

Znj. Elira Cukalla