KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Kontrolli i Lartë i Shtetit njofton se Komiteti i Përhershëm i Pranimit, bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

 

VENDOSI:

 

Për vendet e lira të shpallura përkatësisht:

 

1. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore – të diplomuar minimumi në Master Profesional në Financë,

Procedura mbyllet pa fitues

 

2. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Performancës – të diplomuar në Master Shkencor- në Mjekësi Veterinare, të shpallë fitues kandidatin,

Annavanessa Hoxhaj

 

3. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Drejtorinë e Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit – të diplomuar në Master Shkencor – në Shkenca Juridike, të shpallë fitues kandidatin,

Delor Prosi

 

4. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë ) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore – të diplomuar në Master Shkencor- në Shkenca Sociale, të shpallë fitues kandidatin,

 

Paola Shera