KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Komiteti i Pranimit në përputhje me përcaktimet e Ligjit 152/2013,”Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar,

 

KONSTATOI:

 

Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për:

 

1. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja, morën pjesë kandidatët:

 

1. Armand Dervishi

2. Bruno Rexhaj

3. Enea Sali

4. Iljaz Ujkperaj

5. Ramadan Çaço

6. Sara Zotaj

7. Uendi Zotaj

 

Kanë marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidatët:

 

1. Enea Sali

2. Iljaz Ukperaj

2. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore, morën pjesë kandidatët:

 

1. Almida Sterjo

2. Gazmend Beshi

3. Nertil Meta

 

 

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

 

1. Nertil Meta

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte më datë 15 shtator 2023, ora 10.00 në zyrat e KLSH-së.

 

Ankesat për rezultatet e testimit me shkrim mund të bëhen brenda 5 ditëve kalendarike pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Kontrollin e Lartë të Shtetit.