KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Kontrolli i Lartë i Shtetit njofton se Komiteti i Pranimit, bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

 

 

VENDOSI:

 

 

Për vendet e lira të shpallura përkatësisht për:

 

1. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Performancës, të shpallë fitues kandidatin,

Arjeta Çoku

2. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, të shpallë fitues kandidatin,

Ridjan Kozi

 

3. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja, të shpallë fitues kandidatin,

 

Fatlum Dogjani

 

4. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore, të shpallë fitues kandidatin,

 

Sabina Gjinishi

 

 

5. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja, të shpallë fitues kandidatin,

 

Jupitern Malaj

 

6. Për 1 (një) vend në pozicionin Specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, të shpallë fitues kandidatin,

Zhuljeta Osmani