KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, VKM-së nr. 118 datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, të ndryshuar, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakante në KLSH të shpallura me Urdhrin e Brendshëm të Kryetarit të KLSH nr. 42, datë 09.04.2024 për:

– 1 (një) vend në pozicionin “Drejtor i Departamentit të Auditimit të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Pronës Publike”.

Në përfundim të procesit të verifikimit,

KONSTATOI:

Për pozicionin e shpallur “Drejtor i Departamentit të Auditimit të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Pronës Publike” nuk ka patur aplikime, si rezultat procedura mbyllet.