KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Komiteti i Pranimit në përputhje me përcaktimet e Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar,

KONSTATOI:

Për vendet e lira të publikuara përkatësisht:

1. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i Parë në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja – diplomuar në Master Shkencor në Farmaci, mori pjesë kandidati:

1. Aurora Limaj

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

Aurora Limaj

2. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i Parë në Departamentin e Auditimit të Performancës – diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Edukimi, kandidati nuk u paraqit në testimin me shkrim, procedura mbyllet.

3. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i Parë në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm – diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Ekonomike, morën pjesë kandidatët:

1. Artur Mamadhaj

2. Besurie Dodaj

3. Erald Pepa

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

Erald Pepa

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e enjte , më datë 30.05.2024 ora 11:30, në ambientet e KLSH-së.

Ankesat për rezultatet e testimit me shkrim mund të bëhen brenda 5 ditëve kalendarike pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Kontrollin e Lartë të Shtetit.