KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, Rezultatet e verifikimit paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakante në KLSH të shpallura me Urdhrin e Brendshëm të Kryetarit të KLSH nr. 57, datë 21.07.2023  për:

 1. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huajadiplomuar në Master Shkencor në Shkenca Juridike.
 2. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrorediplomuar në Master Shkencor në Shkenca Ekonomike.

Në përfundim të procesit të verifikimit,

KONSTATOI:

Plotësojnë kriteret e kërkuara për të vazhduar konkurrimin për pozicionet e sipërcituara, kandidatët:

 

 1. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja:

 

 1. Admir Krrashi
 2. Armand Dervishi
 3. Armando Kaloshi
 4. Arselda Roci(Stojani)
 5. Bruno Rexhaj
 6. Enea Sali
 7. Klajdi Laska
 8. Ramadan Çaço
 9. Sara Zotaj 1. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore:
 2. Almida Sterjo
 3. Elisabeta Nika
 4. Gazmend Beshi
 5. Nertil Meta

 

Testimi me shkrim për pozicionet e mësipërme do të zhvillohet ditën e mërkurë, më datë 06.09.2023, ora 11:00 në ambientet e KLSH-së.

 

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak të bëhen brenda 5 ditëve kalendarike pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.