KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, MBI ZHVILLIMIN E INTERVISTËS SË STRUKTURUAR

Në zbatim të përcaktimeve të Ligjit nr. 152/2013, ”Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 118 datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, të ndryshuar, Komiteti i Përhershëm i Pranimit,

 

Njofton:

 

 

Për vendet e lira të shpallura përkatësisht:

 

I. Për 1 (një) vend në pozicionin “Drejtor në Departamentin Juridik”, diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Juridike, intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, më datë 08 Shtator 2023, ora 10:00 në zyrat e KLSH-së.