Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil

Në mbështetje të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 18, të vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit nr. 74/2022, të Kuvendit të Shqipërisë, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 67/2020, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, përcaktojmë planin vjetor të pranimit në shërbimin civil në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2024, do të jetë sipas lidhjes nr.1 bashkëlidhur.

dbnj_240104_plani vjetor i pranimit ne sherbimin civil – publikim