KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VENDE TË LIRA PUNE

Bashkelidhur

  Njoftim për vende të lira me kohë jo të plotë pune, për punonjësit që do të rekrutohen për procesin e hapjes së kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet për Kuvend të datës 14 Maj 2023 dhe për procesin e përpunimit / klasifikimit të dokumentacionit administrativ të Institucionit.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnjshm_240122_Punesim Part-Time_ hapje kuti_perpunim dok