KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 74/2022, të Kuvendit të Shqipërisë, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 67/2020, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, vendimit nr. 325, datë 31.05.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit funksionarëve të kabineteve prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve të administratës publike”.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shpall:

  •  1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Sekretar i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve;

Afati për dorëzimin e dokumentave: data 18.03.2024

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: dbnjshm_240312_njoftim per vendin e lire te punes sekretar