KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  vende të lira pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

  • SPECIALIST NË SEKTORIN E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR DHE TRAJNIMEVE NË DREJTORINË ADMINISTRATËS ZGJEDHORE
  • SPECIALIST NË SEKTORIN E EDUKIMIT DHE INFORMIMIT NË DREJTORINË E KOMUNIKIMIT DHE KOORDINIMIT
  • PËR 2 SPECIALISTE NË SEKTORIN E KOORDINIMIT DHE INFORMIMIT NË DREJTORINË PËR VOTIMIN NGA JASHTË

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_230315_njoftim per vendin e lire te punes specialist

dbnj_230203_njoftim per vendin e lire te punes specialist _sektori i edukimit dhe Informimit

dbnj_230310_njoftim per vendin e lire te punes dy specialist _SKI (1)