Komisioni i Prokurimit Publik, Verifikim paraparak

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1, 2,
3 dhe 4, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,
Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes
për konkurrim, njofton se për pozicionin:

“Specialist Jurist”, pranë “Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe Shërbimit
Ligjor” në “Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës”, në
Komisionin e Prokurimit Publik, kategoria III-b. (njw vend vakant)

Në zbatim të pikës 4, kreu IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i
ndryshuar, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:

 

 

  • Nuk ka kandidatura të paraqitura.