KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, si dhe planit vjetor të pranimit 2022, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për tre (3)
pozicione vakante:

  •  “Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a, me profil ekonomist / jurist / inxhinier ndërtimi / inxhinier mjedisi. (tre (3) vende vakant);
  •  Drejtor, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: II-b
  • Specialist “Jurist”, pranë Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe Shërbimit Ligjor në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b, dy vende vakant.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR
  • Shpallje Inspektor – ALL- 3
  • Shpallje Drejtor Drejtorie – 1
  • Specialist Jurist – Për publikim