KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në nenin 32 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Krerët III dhe VIII, të Vendimit nr. 118, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, të ndryshuar, në zbatim të Vendimit nr. 1315 datë 20.10.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik, “Për hapjen e procedurës së pranimit të nëpunësit civil në kategorinë e nivelit të lartë drejtues, në pozicionin Sekretar i Përgjithshëm, edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil, për vitin 2020, në Komisionin e Prokurimit Publik”, si dhe të Urdhrit nr. 07, datë 06.01.2020, “Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil 2020”, Komisioni i Prokurimit Publik shpall procedurën e pranimit të nëpunësit civil në kategorinë e nivelit të lartë drejtues, për pozicionet:

 

  1. Sekretar i Përgjithshëm në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: I-b
  2. Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a
  3. Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a
  4. Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a
  5. Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a
  6. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
  7. —SHPALLJE NR. 11 PRANIM I DPD PER SEK PERGJITHSHEM
  8. SHPALLJE PER INSPEKTOR -29.10.2020