Komisioni i Prokurimit Publik, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit
të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil në kategorinë
ekzekutive dhe të afatit të ankimimit, njofton se për pozicionin:
1. “Specialisti Publikimi” pranë Sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe
Publikimit në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në
Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-b (një vend vakant)

Kandidati fitues është Znj. Ela Dubali