Komisioni i Prokurimit Publik, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në institucionin e
Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil në
kategorinë ekzekutive dhe të afatit të ankimimit, njofton se për pozicionin:
1. “Specialist IT” pranë Sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Publikimit, në Komisionin
e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-b, 1 (një) vend vakant

Kandidati fitues është Z. Jurgen Teta