KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 18 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 112/2023 “Për disa ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 65/2020 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar

U vendos:

  • Plani Vjetor i Pranimit në Shërbimin Civil për Vitin 2024

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: plani vjetor i pranimit 2024