Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si dhe planit vjetor të pranimit 2022 , i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën
e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:
1- “Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Trasnparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJA-per-INSPEKTOR-ne-Programet-e-transparences-2