Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje fituesi

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:· Znj. Evi Rakipi

  • 1 ( një ) – “Inspektor”, në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”
  • Kategoria e pagës III-1.

 

  • 1 ( një ) – “Inspektor”, në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Transparencës, Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit , pranë KDIMDP-së”
  • Kategoria e pagës III-1

Kandidati fitues për pozicionin më poshtë është:  Znj. Klea Kecani

.