KOMISIONERI PER TE DREJTEN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE, SHPALLJE FITUESI

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashte sherbimit civil,

  • 1 ( një ) – “Shef Sektori” në Sektorin RRegullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative, ne Drejtorine e Ceshtjeve Juridike dhe Integrimit, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës III-1.

Njofton se kandidati fitues është: Znj. Alketa Macukulli