Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi – Verifikim paraprak

1.Drejtor – në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse – kategoria e pages II-b.

Shkres njoftim për verifikimin paraprak drejtor shërbime mbështetëse 2019

 

2. Inspektor – në Drejtorinë e Hetimit Administrativ – kategoria e pages III-a.

Shkres njoftim për verifikimin paraprak inspektor 2019

 

3.Specialist i Pritjes së Ankesave në zyrën rajonale Fier – në Drejtorinë e Pritjes së Ankesave – kategoria e pages IV-a.

Shkres njoftim për verifikimin paraprak specialist i ankesave 2019

 

4. Specialist i Jetësimit të Projekteve – në Drejtorinë e Monitorimit, Raportimit dhe Komunikimit – kategoria e pages III-b.

Shkres njoftim për verifikimin paraprak specialist i projekteve 2019