Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, verifikim paraprak

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjan paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, i ndryshuar, njofton se në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave dhe verifikimin paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për pozicionin e shpallur, deri në datën 06.08.2023 nuk ka dorëzuar asnjë kandidatë dokumentat për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit per pozicionin:

“Specialist” në Drejtorinë Juridike pranë KMD-së Kategoria e pagës III-b.