Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Rezultatet e verifikimit paraprak

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar, Kreu V , “Lëvizja paralele brenda së njejtës kategori ” dhe “Ngritja në detyrë”, në përfundim të afatit të afatit të kthimit të përgjigjeve të ankesave, ju njofton se:

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë

 

 

– Laureta Jani

 

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet pranë ambjenteve të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi me adresë Rruga “Durrësit”, nr. 27, Tiranë, në datën 01.08.2023, ora 11.00.