KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT, VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”:

 

– Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Këshilltar Ligjor”, në Njësinë e Shërbimit Ligjor, me afat sa mandati i gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje vende vakante Keshilltar Ligjor -01.09.2023