KËSHILLI QARKUT TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit152/2013“Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II,  IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve, në Drejtorinë Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore kategoria IV-a   

Lloji i diplomës “Shkenca inxhinierike: inxhinieri ndërtimi/arkitekt/urbanist”.  Niveli diplomës “Master Shkencor “

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : njoftim per botim shpallje