KËSHILLI QARKUT TIRANË, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015 (i ndryshuar), të Këshillit të Ministrave, Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve njofton se për pozicionin:

Specialist për Marrëdhëniet Publike dhe Promovimit, në Drejtorinë e Financës dhe Zhvillimit të Projekteve në Këshillin e Qarkut Tiranë

 

 

Nuk ka kandidatë për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.

Vëmendje!! Duke filluar nga data 02.03.2023, do të njoftohen nëpërmjet faqes së Këshillit të Qarkut Tiranë dhe portalit të SHKP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbim civil, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.