KESHILLI I QARKUT VLORE – SHPALLJE FITUESI

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr.242, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM Nr.748, datë  19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.2584 Prot, datë 21.11.2019 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në shërbimin civil “Drejtor” në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin e sipërcituar nuk ka aplikuar asnjë kandidat si për lëvizjen paralele po ashtu edhe për ngritjen në detyrë.