KESHILLI I QARKUT VLORE – SHPALLJE FITUESI

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Ligjit Nr.10257, datë 25.03.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, VKM – së Nr.242, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM Nr.748, datë  19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.2555 Prot, datë 19.11.2019 për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i Qarkut Vlorë, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin e sipërcituar kanë aplikuar 3 (tre) kandidat si më poshtë:

Bardhyl Gjika
Beqir Kashuri

         Klodian Troci  

Kandidatët njoftohen se vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 08.01.2020, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 10.01.2020, ora 11:00.