KËSHILLI I QARKUT VLORË, SHPALLJE FITUESI

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.1846 Prot, datë 30.10.2023 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë, Ju bën me dije se:

 

– Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e pranimit në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 22 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpall fitues për këtë pozicion:

znj. Ilda Lamaj me pikë në total 72 pikë nga 100 pikë maksimalja.