KËSHILLI I QARKUT VLORË DREJTORIA EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin  :

  • Specialist: Për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve, kategoria III B

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje-per-jurist, implementimi i projekteve