KËSHILLI I QARKUT SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Këshilli i Qarkut Shkodër, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, njoftojmë kandidatet qe kane kane kaluar fazen e testimit me shkrim, për të vazhduar në fazën e dytë të intervistes te strukturuar me goje te procedurës së pranimit në detyrë për pozicionin

 

Specialist ne Drejtorine e Administrimit te Mbrojtes se Tokes Keshilli i Qarkut Shkoder

 

Kandidtati i kualifikuar per intervisten e strukturar me goje eshte:

 

1. Ardin SELHANI

Intervista me goje do të zhvillohet në datën 13.022024 , në orën 10:00 , në ambjentet e Keshillit te Qarkut Shkoder