KËSHILLI I QARKUT KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave të ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Korçë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Devoll -Kategoria IV b
  • 1 (një) Specialist i Nivelit të Lartë për Programet e Zhvillimit- kategoria e pagës III-b;
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Untitled_Message