KËSHILLI I QARKUT KORÇË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist i nivelit të lartë për programet e zhvillimit)

Lloji i diplomës: Në financë niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe si dhe të Kreut II, pika 10, 11, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015”, “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Këshillit të Qarkut Korçë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm :

  • nuk ka kandidatura të përzgjedhura.