Këshilli i Qarkut Dibër – Njoftim

 

KËSHILLI QARKUT

DIBER

___

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE

 (Pergjegjes Sektori)

 

 

Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes

 

Njësia përgjegjëse (DMBNJ) ne Administratën e Këshillit te Qarkut Diber  në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të dokumentacionit te kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe ato të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes në Këshillin e Qarkut Diber – Kategoria III, Shef sektori  i nivelit A,

 

kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  1. Dashuri Leka
  2. Lami Ismaili

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 21/08/2019, ora 10:00, në sallen e mbledhjeve te Këshillit të Qarkut Diber.

 

 

Intervista e strukturuar do të zhvillohet me datë 23/08/2019, ora 12:00, në sallen

e mbledhjeve te Këshillit të Qarkut Diber.

 

 

 

Drejtori i MBNJ

Premtim KRYEMADHI